Copyright 2021 - Custom text here

 

Кантората ни извършва широк обхват от действия по принудително изпълнение:

 

 1. Изпълнение по реда на ГПК;

 

 • Събиране на парични вземания;

 • Проучване на имущественото състояние на длъжника, извършване на справки и набавяне на книжа;

 • Пазене на описаното имущество;

 • Принудително отнемане и предаване на движима вещ;

 • Въвод във владение на недвижим имот;

 • Изпълнение на задължение за определено действие;

 • Изпълнение на задължение за бездействие;

 • Предаване на дете и изпълнение на режим на лични отношения с дете;

 • Публична продан на неподеляем имот при делба;

 

 1. Изпълнение върху заложено по ЗОЗ имущество;

 

 • предаване на заложено имущество;

 • продажба на заложеното имущество по реда на ЗОЗ;

 • Продажба на заложеното имущество по реда на ГПК;

 

 1. Изпълнение във връзка с търговска несъстоятелност;

 

 • Запечатване на помещения, оборудване, превозни средства и др. с цел опазване имуществото на длъжника;

 • Действия по предаване владението на вещи и имоти на синдика;

 

 1. Изпълнение по АПК;

   

 2. Изпълнение на публични вземания;

 

 • Събиране на публични общински вземания за местни данъци, такси и глоби по възлагане на общината;

 • Събиране на публични държавни вземания за данъци, такси и глоби по възлагане на съответният установяващ орган

 

 1. Други действия:

 

 

 

 • Връчване на съобщения и призовки по граждански дела /по искане на страна и разпореждане на съотватния съд/;

 • Посредничество за постигане на спогодба между страните в изпълнителното производство;

 • Пазене на дадено в обезпечение имущество във връзка с изпълнително производство;